Działalność Fundacji skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych różnorodymi trudnościami życiowymi, we wszystkich obszarach życia związanych z edukacją, funkcjonowaniem rodziny, zaspokajaniem podstawowych potrzeb materialnych i psychicznych. Wszelkie podejmowane przez fundację działania mają na celu kompensowanie dzieciom i młodzieży ich bardzo trudnych warunków życiowych w taki sposób, aby były one w stanie osiągnąć dojrzałość psychiczną i społeczną do godnego, wartościowego osobiście i społecznie dorosłego życia. Pojęcie „rodzina dysfunkcyjna” jest bardzo szerokie. Każda sytuacja trudna, kryzysowa, choroba, kataklizm, zdarzenie losowe pozbawiające nas poczucia bezpieczeństwa ( utrata pracy, wypadek w rodzinie, nagła choroba) czyni z naszje rodziny okresowo rodzinę, która nie funkcjonuje harmonijnie i prawidłowo. Problemem, który dezorganizuje życie rodziny są często trudności rozwojowe dzieci, problemy edukacyjne, społeczne, zdrowotne.

Działalność Fundacji szczegółowo określa paragraf 3 Statutu.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.