STATUT FUNDACJI POMÓŻ DOROSNĄĆ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Ewa Katarzyna Lubianiec, zwana dalej „Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w dniu 18 marca 2004 r. w Piasecznie, Fundację o nazwie: Fundacja Pomóż Dorosnąć, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984 r., ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 22.01.2010 r. oraz postanowień niniejszego statutu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r. (z późniejszymi zmianami), ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(z późniejszymi zmianami) oraz ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(z późniejszymi zmianami)
§ 2
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego.
Fundacja prowadzi swoją działalność w duchu wartości chrześcijańskich.
Siedzibą Fundacji jest Piaseczno.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Fundacja swoją działalność opiera na pracy społecznej członków Zarządu i Rady, a do prowadzenia swoich spraw i realizacji podejmowanych zadań może zatrudniać pracowników oraz pozyskiwać wolontariuszy.
Członkowie Zarządu i Rady pełnią swoje funkcje w Zarządzie i Radzie nieodpłatnie, mogą jednak być zatrudniani jako specjaliści w dziedzinach związanych z realizacją celów statutowych na zasadzie odpłatności.
Fundacja działa na terenie Polski i poza jej granicami.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 3
Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz szeroko rozumianej pomocy dzieciom, młodzieży oraz rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin doświadczających trudności w prawidłowym funkcjonowaniu – tzw. rodzin dysfunkcyjnych.

Pojęcie rodzina dysfunkcyjna oznacza w rozumieniu Fundacji rodzinę, która długotrwale lub okresowo nie jest w stanie zaspokoić potrzeb psychicznych, rozwojowych i/lub bytowych dziecka z powodu niewydolności rodziny spowodowanej trudnościami materialnymi, bytowymi, społecznymi, losowymi, zdrowotnymi, psychologicznymi, wychowawczymi, związanymi z nieprawidłowościami rozwojowymi dziecka lub niewydolnością wychowawczą rodziców.

Działalność Fundacji obejmuje przede wszystkim:

działania wychowawcze;
działania profilaktyczne;
działania edukacyjne;
działania terapeutyczne;
pomoc finansową;
pomoc materialną;
organizację i promocję wolontariatu;

Działalność Fundacji dotyczy więc przede wszystkim:

dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują zjawisko patologii społecznej (problem alkoholowy, narkomania, przestępczość i inne);
dzieci i młodzieży doświadczających przemocy w rodzinach;
dzieci osieroconych i częściowo osieroconych (społecznie lub naturalnie), wychowywanych przez jedno z rodziców lub w rodzinach zastępczych, adopcyjnych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
dzieci i młodzieży, które na skutek bezrobocia rodziców, ich chorób lub ich niezaradności życiowej, żyją w ubóstwie, w złych warunkach mieszkaniowych, mają ograniczone możliwości edukacji;
dzieci i młodzieży z różnorodnymi deficytami i dysfunkcjami rozwojowymi i trudnościami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo,
dzieci i młodzieży przewlekle chorych, terminalnie chorych i/lub, w rodzinach których występuje przewlekła lub terminalna choroba;
rodzin wymienionych dzieci i młodzieży – poradnictwo wychowawcze, pomoc psychologiczna dzieciom, młodzieży i rodzicom, pomoc edukacyjna, pomoc materialna i finansowa w sytuacjach przedłużającego się bezrobocia, ubóstwa, problemów materialno – bytowych, wspieranie motywacyjne rodziców do zmiany stylu życia;
dzieci, młodzieży i rodziców, wobec których istnieje wskazanie podjęcia działań profilaktycznych.
pomoc rodzinom i środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Celem Fundacji jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna oraz pomoc o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci, młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz wspierająca i profilaktyczna wobec dzieci, młodzieży z rodzin funkcjonujących prawidłowo. Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom osiągniecie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie zjawiska marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego. Profilaktyka ma zmniejszyć ryzyko podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych, destrukcyjnych dla własnego rozwoju i w przyszłości dla rozwoju własnej rodziny.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych, terapeutycznych, opiekuńczo – wychowawczych, działających w obszarze psychopedagogicznego wspomagania dziecka i rodziny oraz psychoedukacji i profilaktyki;
prowadzenie działalności szkoleniowej dla nauczycieli i rodziców;
organizowanie wyjazdów psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i profilaktycznych (na zasadach integracji młodzieży);
finansowanie działań związanych z edukacją i szeroko pojętym rozwojem dzieci i młodzieży;
organizowanie pomocy w nauce szkolnej (korepetycje, kursy, szkolenia) swoim podopiecznym;
przyznawanie stypendiów za wysiłki edukacyjne;
udzielanie zapomóg losowych i związanych z potrzebami edukacyjno – bytowymi, w tym finansowanie lub dofinansowanie dożywiania w stołówkach szkolnych;
pomoc w gromadzeniu funduszy na leczenie i terapię dzieci, młodzieży, rodziców wymagających takiej pomocy;
prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców;
organizowanie akcji charytatywno – profilaktycznych – happeningów, koncertów, kiermaszów, loterii, warsztatów itp. służących propagowaniu idei pomocowych i profilaktycznych Fundacji oraz pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową;
organizacja i promowanie wolontariatu na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży;

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, współpracy merytorycznej przy realizacji przedsięwzięcia, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
§ 4
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w obszarze działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
Działalność nieodpłatna Fundacji obejmuje:
prowadzenie działalności szkoleniowej dla nauczycieli i rodziców;
organizowanie wyjazdów psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i profilaktycznych (na zasadach integracji młodzieży);
finansowanie działań związanych z edukacją i szeroko pojętym rozwojem dzieci i młodzieży;
organizowanie pomocy w nauce szkolnej (korepetycje, kursy, szkolenia) swoim podopiecznym;
przyznawanie stypendiów za wysiłki edukacyjne;
udzielanie zapomóg losowych i związanych z potrzebami edukacyjno – bytowymi, w tym finansowanie lub dofinansowanie dożywiania w stołówkach szkolnych;
pomoc w gromadzeniu funduszy na leczenie i terapię dzieci, młodzieży, rodziców wymagających takiej pomocy;
prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców;
organizowanie akcji charytatywno – profilaktycznych – happeningów, koncertów, kiermaszów, loterii, warsztatów itp. służących propagowaniu idei pomocowych i profilaktycznych Fundacji oraz pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową;
organizacja i promowanie wolontariatu na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży;

Działalność odpłatna Fundacji obejmuje:
tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych, terapeutycznych, opiekuńczo – wychowawczych, działających w obszarze psychopedagogicznego wspomagania dziecka i rodziny oraz psychoedukacji i profilaktyki;
prowadzenie działalności szkoleniowej dla nauczycieli i rodziców;
organizowanie wyjazdów psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i profilaktycznych (na zasadach integracji młodzieży);
organizowanie pomocy w nauce szkolnej (korepetycje, kursy, szkolenia) swoim podopiecznym;
prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców;
organizowanie akcji charytatywno – profilaktycznych – happeningów, koncertów, kiermaszów, loterii, warsztatów itp. służących propagowaniu idei pomocowych i profilaktycznych Fundacji oraz pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową;

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 5
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności są pozyskiwane poprzez:

ofiary, darowizny, zapisy;
subwencje i dotacje;
sprzedaż cegiełek, zbiórki publiczne;
opłaty pobierane w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe lub rzeczowe, tj. niefinansowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja przeznacza je na dowolny cel statutowy.
Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową.
§ 6
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§ 7
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 8
Organami Fundacji są:

Zarząd;
Rada Fundacji.
§ 9
Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech członków powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 10
Członkostwo w Zarządzie Fundacji może wygasnąć w wyniku:

niepowołania członka na następną kadencję po zakończeniu poprzedniej;
odwołania członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji;
złożenia rezygnacji z członkostwa Radzie Fundacji;
śmierci członka Zarządu.
Jeżeli, w wyniku zaistnienia wymienionych w par. 9 ust. 1 sytuacji, w Zarządzie Fundacji będzie mniej niż trzech członków Rada Fundacji ma obowiązek uzupełnić w terminie 30 dni skład Zarządu Fundacji tak, aby spełniony był par. 8 ust. 1.
§ 11
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:

uchwalanie rocznych planów finansowych;
uchwalanie regulaminów;
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;
pozyskiwanie i przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z oświadczeniem woli w imieniu Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji za dany rok kalendarzowy.
Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
§ 12
Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
Członkowie Rady powoływani są bezterminowo.
Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Fundator z pierwszego składu Rady wybiera Przewodniczącego Rady. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady z wyjątkiem pierwszego Przewodniczącego, wobec którego stosuje się pkt 2 par. 12. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 14
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, z wyjątkiem uchwały dotyczącej likwidacji Fundacji, która musi być podjęta jednogłośnie.
Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu w ramach realizacji zadań wykraczających poza działania Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
Nadzór nad działalnością Fundacji;
Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań wraz z bilansem i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
§ 16
Członkostwo w Radzie Fundacji może wygasnąć w wyniku:
Odwołania członka Rady w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków;
Złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji;
Śmierci Członka Rady.

Jeżeli, w wyniku zaistnienia sytuacji wymienionych w par. 15 ust. 1, w Radzie Fundacji będzie mniej niż trzech członków, Rada Fundacji ma obowiązek uzupełnić w terminie 30 dni swój skład tak, aby spełniony był par. 12 ust. 1.
Rozdział V
Zmiana statutu
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji, która swoją opinię wyraża w formie uchwały. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
Zmiany w statucie są dokonywane na podstawie uchwały Zarządu podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Zarządu.

Rozdział VI
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§ 18
Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych bądź na skutek decyzji podjętej przez Radę Fundacji.
Decyzja o likwidacji Fundacji następuje po podjęciu uchwały przez Radę Fundacji zgodnie z zasadami określonymi w par. 13.ust. 2.
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 19
Fundacja corocznie składa właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
Ministrem właściwym ze względu na zakres działania oraz cele fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§ 20
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, wolontariuszy, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają one w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”.
Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, wolontariuszy, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, wolontariuszy, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, wolontariusze, pracownicy Fundacji oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 21
Statut wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia przez Zarząd Fundacji.