Zarząd i Rada Fundacji

W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU NASTĄPIŁA ZMIANA SKŁADU ZARZĄDU I RADY FUNDACJI POMÓŻ DOROSNĄĆ. Ewa Lubianiec, założycielka Fundacji i dotychczasowy, wieloletni Prezes Zarządu, zwróciła się do osób z „młodszego pokolenia” działających w Fundacji od lat, o przejęcie jej prowadzenia. Otrzymawszy zapewnienie, że młodzi są gotowi kontynuować działalność Fundacji, złożyła rezygnację z funkcji Prezesa. Z Zarządu Fundacji odszedł również Krzysztof Lubianiec, który wytwale od ponad 11 lat towarzyszył żonie Ewie Lubianiec zarówno w powoływaniu Fundacji jak i w jej prowadzeniu. Z Rady Fundacji odszedł jej wieloletni Przewodniczący Dominik Strus, który był bardzo pomocny i zaangażowany na etapie tworzenia Fundacji, jak i przez pierwsze lata jej rozwoju. Aktualnie, z powodu pracy zawodowej i sytuacji rodzinnej, nie był juz w stanie dalej pełnić tej funkcji.

Ewa Lubianiec nadal jako psycholog będzie działała w Fundacji, ale nie będzie członkiem organów Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI:

Kinga Krupa
Prezes

Katarzyna Lubianiec, Joanna Szewczyk
Członkowie Zarządu

 

RADA FUNDACJI:

Urszula Misiun
Przewodnicząca Rady

Urszula Makowska, Karolina Szary
Członkowie Rady

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY FUNDACJI POMÓŻ DOROSNĄĆ

Postanowienia ogólne

  1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, jest naczelną władzą rewizyjną Fundacji.
  2. Rada działa na podstawie obowiązującego Statutu Fundacji, niniejszego regulaminu oraz regulacji wyższego rzędu – aktów prawnych dotyczących działalności fundacji wydanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
  3. Paragrafy 12, 13, 14, 15 Statutu Fundacji regulują szczegółowo tryb powoływania członków Rady, zasady członkostwa w Radzie, zadania Rady i ogólne zasady funkcjonowania Rady.

Organizacja pracy Rady

  1. Rada pracuje poprzez posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne.
  2. Członkowie Rady są zobowiązani do uczestnictwa w jego posiedzeniach. Kolejna dwukrotna nieuzasadniona nieobecność wymagać będzie wyjaśnienia na piśmie.
  3. Przewodniczący Rady zwołuje nadzwyczajne posiedzenia Rady poprzez pisemne powiadomienie wszystkich Członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Powiadomienie, o którym mowa powinno określać miejsce i termin posiedzenia oraz przewidywany porządek obrad.
  4. Porządek obrad posiedzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego ustala Przewodniczący Rady. Każdy z Członków Rady ma prawo wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga decyzji Rady.
  5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
  6. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym.

 

Obowiązki Członków Rady

 1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:
  • nadzór nad działalnością Fundacji i Zarządu zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji i postanowień Rady oraz niniejszego regulaminu Rady;
  • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Rady;
  • merytoryczne przygotowanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady;
 2. Rada podejmuje kolegialne decyzje i uchwały w szczególności w sprawach:
  • wytyczania głównych kierunków działalności Fundacji
  • powoływania i odwoływania Prezesa i członków Zarządu
  • udzielania absolutorium Zarządu.
 3. W przypadku zmian w Statucie Fundacji tracą moc te przepisy niniejszego regulaminu, które stałyby się sprzeczne z postanowieniami Statutu.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU FUNDACJI POMÓŻ DOROSNĄĆ

Postanowienia ogólne

  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, jest naczelną władzą wykonawczą Fundacji i jest powoływany przez Radę Fundacji.
  2. Zarząd działa na podstawie obowiązującego Statutu Fundacji, niniejszego regulaminu oraz regulacji wyższego rzędu – aktów prawnych dotyczących działalności fundacji wydanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
  3. Paragrafy 8, 9, 10, 11 Statutu Fundacji regulują szczegółowo tryb powoływania Zarządu, zasady członkostwa w Zarządzie, zadania Zarządu i ogólne zasady funkcjonowania biura Zarządu.

Organizacja pracy Zarządu

  1. Zarząd pracuje poprzez posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne.
  2. Członkowie Zarządu są zobowiązani do uczestnictwa w jego posiedzeniach. Kolejna dwukrotna nieuzasadniona nieobecność wymagać będzie wyjaśnienia na piśmie.
  3. Prezes zwołuje nadzwyczajne posiedzenia Zarządu poprzez pisemne powiadomienie wszystkich Członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Powiadomienie, o którym mowa powinno określać miejsce i termin posiedzenia oraz przewidywany porządek obrad.
  4. Porządek obrad posiedzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego ustala Prezes Zarządu. Każdy z Członków Zarządu ma prawo wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga decyzji Zarządu.
  5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
  6. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek co najmniej dwóch Członków Zarządu uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym.

Obowiązki Członków Zarządu

 1. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy:
  • kierowanie działalnością Fundacji i Zarządu zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji i postanowień Zarządu oraz niniejszego regulaminu Zarządu;
  • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Zarządu;
  • merytoryczne przygotowanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;
 2. Zarząd podejmuje kolegialne decyzje i uchwały w szczególności w sprawach:
  • kierowania bieżącą działalnością Fundacji i działania w jego imieniu
  • powoływania komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań
  • rozpatrywania sporów powstałych na tle działalności Fundacji.
 3. Do kompetencji Zarządu należą także wszystkie uchwały niezastrzeżone dla innych władz Fundacji.
 4. W przypadku zmian w Statucie Fundacji tracą moc te przepisy niniejszego regulaminu, które stałyby się sprzeczne z postanowieniami Statutu.