1. Dzieci i młodzież w rozumieniu Fundacji to osoby w granicach wieku 0-25 lat.
  W przypadku osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych pomoc może być udzielana osobom do lat 30.
 1. Skierowanie dziecka /młodzieży do Fundacji w celu rozpoznania jego sytuacji życiowej i objęcia go pomocą odbywać się może poprzez zgłoszenie problemu przez rodzica, pedagoga szkolnego, nauczyciela dziecka lub każdą inną osobę dorosłą, której znana jest sytuacja dziecka i rodziny, a także przez samo dziecko/młodzież. Każdorazowo sytuacja dziecka/ młodzieży jest sprawdzana przez przedstawiciela Fundacji. W miarę możliwości rozeznanie tej sytuacji odbywa się poprzez bezpośredni kontakt przedstawiciela Fundacji z rodziną dziecka/młodzieży ( wizyta w domu, spotkanie z rodzicami, kontakt z instytucjami wspomagającymi rodzinę finansowo np. OPS, analiza dokumentacji dostarczonej przez rodzinę). Gdy nie ma możliwości bezpośredniego rozpoznania sytuacji dziecka/młodzieży, Fundacja opiera się na dokumentacji dostarczonej pocztą lub drogą e-mailową ( kopie dokumentów) potwierdzającej sytuację materialną i życiową.
 1. Zgłoszenie osoby/rodziny potrzebującej  pomocy ze strony Fundacji może się odbywać drogą telefoniczną, e-mailową
  ( ewa.lubianiec@wp.pl  lub  fundacja@pomozdorosnac.pl) , pocztową oraz osobiście w siedzibie Fundacji po uprzednim  telefonicznym umówieniu spotkania. Zgłoszenia listowne lub e-mailowe nie zawierające dokumentacji uwiarygodniającej sytuację materialnąi życiową rodziny nie są rozpatrywane.  DOKUMENTY wymagane przy rozpatrywaniu próśb o pomoc to: dokumentacja z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji rodziny, zaświadczenia lekarskie potwierdzające chorobę przewlekłą lub inna ciężką chorobę w rodzinie, orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty sądowe potwierdzające dysfunkcje rodziny, w przypadku poważnych zdarzeń losowych ( pożar, powódź) dowolny dokument odpowiednich służb potwierdzający zaistnienie zdarzenia i trudną sytuację materialną. Jeśli rodzina dysponuje innymi dokumentami, które uznaje za ważne dla przedstawienia swojej sytuacji również może je przesłać.
 1. Fundacja udziela pomocy w następujących formach:

– finansowej

a) zapomogi losowe

b) stypendia edukacyjne

c) finansowanie leczenia

d) finansowanie edukacji ( zakup podręczników, opłaty za kursy językowe, maturalne i inne, finansowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów i zajęć o charakterze kulturalnym i związanych z rozwojem zainteresowań dzieci i młodzieży)

e) finansowanie posiłków w stołówkach szkolnych

f) gromadzenie na potrzeby danego dziecka, młodego człowieka lub rodziny 1 % podatku kierowanego przez podatników ze wskazaniem na daną osobę lub rodzinę; ze zgromadzonych na tej zasadzie wpłat 80 % przekazane zostaje osobie/rodzinie, na którą wpłaty 1 % były kierowane, 20 % wpłat przeznaczonych zostaje na cele statutowe Fundacji.

g) przyjmowanie darowizn finansowych ze wskazaniem na daną osobę/rodzinę; darowizny wpłacane na tej zasadzie na konto Fundacji są przekazywane wskazanej osobie od stycznia 2013 roku  w 95 %, 5 % darowizny przeznaczane jest na cele statutowe Fundacji.

– rzeczowej ( materialnej)

a) odzież, obuwie

b) artykuły gospodarstwa domowego

c) paczki żywnościowe

d) artykuły szkolne

e) zabawki, sprzęt sportowy

– poradnictwo rodzinne, wychowawcze, działania profilaktyczne i terapeutyczne

a) konsultacje indywidualne psychologa, pedagoga dla dzieci, młodzieży i rodziców

b) warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży

c) warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

d) obozy dla dzieci i młodzieży profilaktyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne

– pomoc w nauce – istnieje możliwość indywidualnej pomocy ze strony wolontariuszy

 1. Fundacja udziela pomocy w miarę swoich możliwości finansowych. Nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich próśb o pomoc kierowanych do Fundacji. Ilość tych próśb  przerasta możliwości Fundacji.
 1. Fundacja nie prowadzi dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. Nie mamy funduszy na ten cel. W przypadku rodzin mających dziecko niepełnosprawne wymagające rehabilitacji możliwe jest jednak gromadzenie za pośrednictwem Fundacji kwot 1 % podatku ze wskazaniem na dane dziecko. Tak gromadzone kwoty rodzice zobowiązują się przeznaczyć na leczenie i rehabilitację dziecka zgodnie z porozumieniem podpisanym z Fundacją.
 1. Fundacja wspomaga swoich podopiecznych również na tej zasadzie, że udostępnia konto bankowe dla wpłat 1 % podatku kierowanego na określone instytucje,
  z którymi ma podpisane porozumienia określające wydatkowanie zebranych kwot na pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Na tej zasadzie Fundacja współpracuje  m.in. z KS Grawitacja i Stowarzyszeniem Gama. Dzięki tej współpracy dzieci z rodzin ubogich, obciążonych różnorodnymi dysfunkcjami mogą korzystać z zajęć tańca sportowego w KS Grawitacja bezpłatnie.